Login

Fillable Printable Unemployment Insurance - File Claims - Payment Info - General Info (De 2320M T)

Fillable Printable Unemployment Insurance - File Claims - Payment Info - General Info (De 2320M T)

Unemployment Insurance - File Claims - Payment Info - General Info (De 2320M T)

Unemployment Insurance - File Claims - Payment Info - General Info (De 2320M T)

DE 2320M/TRev. 7 (7-14)(INTERNET)
Pahina 1 ng 2
MIC 38/CU
SEGURO NG KAWALAN NG TRABAHO
Maghain ng Mga Habol • Impormasyon sa Pagbabayad • Pangkalahatang Impormasyon
SINO ANG DAPAT MAGHAIN NG HABOL
Maaari kang maghain ng habol para sa mga benepisyo sa Seguro ng Kawalan ng Trabaho (Unemployment Insurance o UI) kung hindi
ka na nagtatrabaho o nabawasan ang iyong mga oras ng trabaho. Upang maging kwalipikado na makatanggap ng mga benepisyo sa
UI, hindi mo dapat kasalanan ang kawalan mo ng trabaho at dapat ay may pisikal na kakayahan kang magtrabaho, handa kang
tumanggap ng trabaho at naghahanap ka ng trabaho.
KAILAN DAPAT MAGHAIN
Dapat kang mag-apply para sa mga benepisyo sa oras na mawalan ka ng trabaho o mabawasan ang iyong mga oras ng trabaho.
Ihahain o muling bubuksan ang iyong habol sa Linggo ng linggo kung kailan ka maghahain. Ang lahat ng habol ay mayroong isang
linggong hindi binabayarang panahon ng paghihintay. Hindi magsisimula ang panahon ng paghihintay hanggang sa maihain ang habol.
ANO ANG KAILANGAN MO SA PAGHAHAIN
Upang matukoy kung kwalipikado kang makatanggap ng mga benepisyo, hihingan ka ng sagot sa iba’t ibang tanong, tulad ng
impormasyon tungkol sa mga dati mong employer at dahilan kung bakit wala kang trabaho. Upang matiyak na maihahain ang iyong
habol sa lalong madaling panahon, dapat mong ihanda ang sumusunod na impormasyon bago mo ihain ang iyong habol:
Ang iyong Social Security number, pangalan (kabilang ang lahat ng pangalang iyong ginamit habang nagtatrabaho), petsa ng
kapanganakan, mailing address at address ng tirahan (kasama ang ZIP code) at numero ng telepono (kasama ang area code).
Ang numero ng iyong lisensya sa pagmamaneho o identification card.
Ang petsa ng huling araw na nagtrabaho ka para sa sinumang employer.
Impormasyon hinggil sa huling employer, kabilang na ang pangalan ng negosyo o kumpanya kung saan ka huling aktwal na
nagtrabaho, address (mailing at aktwal na lokasyon) at numero ng telepono. Kailangan din namin ang ZIP code para sa
parehong address at ang area code para sa numero ng telepono ng employer.
Ang dahilan kung bakit hindi ka na nagtatrabaho para sa huli mong employer at ang pangalan ng iyong supervisor.
Impormasyon hinggil sa lahat ng employer na pinagtrabahuhan mo sa loob ng 18 buwan bago ang paghahain ng iyong habol,
kabilang ang pangalan, address, panahon ng pagtatrabaho, mga kinitang sahod at paraan ng pagbabayad sa iyo.
Impormasyon mula sa iyong DD214 Member Copy 4, kung nagsilbi ka sa Militar sa loob ng nakalipas na 18 buwan.
Impormasyon mula sa iyong Standard Form 8, “Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance” (“Abiso sa Mga
Pederal na Empleyado Tungkol sa Seguro ng Kawalan ng Trabaho”), kung nagtrabaho ka para sa isang ahensya ng pederal
na pamahalaan sa loob ng nakalipas na 18 buwan.
Ang iyong alien registration number at ang petsa ng pagkapaso kung hindi ka mamamayan ng U.S.
PAANO IHAIN O MULING BUKSAN ANG IYONG HABOL
ONLINE
Gamitin ang eApply4UI upang maghain para sa UI o upang muling buksan ang iyong habol. Magagamit ito online 24 na oras sa isang
araw, pitong araw sa isang linggo at nang nasa Ingles o Spanish. Ito ay ligtas, maaasahan at ang pinakamabilis na paraan ng pag-a-
apply para sa UI o muling pagbubukas ng iyong habol.
www.edd.ca.gov/eapply4ui
TELEPONO
Tumawag upang makipag-usap sa isang customer service representative ng Employment Development Department (EDD) upang ihain
omuling buksan ang iyong habol. Maaari kang tumawag sa isa sa mga toll-free na numero kahit saan sa U.S, mula 8 a.m. hanggang
12 ng tanghali (Pacific Standard Time), Lunes hanggang Biyernes maliban sa mga piyesta-opisyal:
Ingles 1-800-300-5616 Mandarin 1-866-303-0706
Spanish 1-800-326-8937 Vietnamese 1-800-547-2058
Cantonese 1-800-547-3506 TTY (non-voice) 1-800-815-9387
DE 2320M/TRev. 7 (7-14) (INTERNET)Pahina 2 ng 2CU
ANG SUSUNOD NA MANGYAYARI
Pagkatapos mong ihain ang iyong habol, mangyaring maglaan ng 10 araw para sa pagpoproseso. Kung hindi ka makatanggap ng
abiso sa mail pagkatapos ng 10 araw, tumawag o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong tanong online
sa www.edd.ca.gov/Unemploymentat i-email ang iyong mga tanong sa pamamagitan ng pagpili sa “Contact Us” (“Makipag-ugnayan sa
Amin”) sa ilalim ng Pangkalahatang Impormasyon.
IMPORMASYON SA PAGBABAYAD
Para sa status ng huling ginawang pagbabayad sa iyo para sa UI, tumawag sa toll-free na Automated Self-Service na numero ng
telepono ng EDD na nakalista sa ibaba. Kakailanganin mo ang iyong Social Security number at 4 na digit na Personal Identification
Number (PIN) upang ma-access ang impormasyon sa pagbabayad. Nagbibigay ang Automated Self-Service na numero ng sunud-
sunod na tagubilin upang matulungan kang i-set up ang iyong PIN upang ma-access mo ang iyong kumpidensyal na impormasyon ng
habol sa UI. Gagabayan ka rin ng Automated Self-Service sa iba pang mga serbisyong maaaring kailanganin mo.
Automated Self-Service (Ingles at Spanish) 1-866-333-4606
PANGKALAHATANG IMPORMASYON
MGA MADALAS ITANONG
Magkano ang ibinabayad ng UI?
Ang mga lingguhang halaga ng benepisyo ay mula sa minimum na $40 hanggang sa maximum na $450 depende sa mga dati mong
kita tuwing tatlong buwan.
Kailan pinakamainam na tumawag sa isang customer service representative?
Upang mabawasan ang iyong oras ng paghihintay, iwasang tumawag sa mga oras kung kailan pinakaabala kami: Tuwing Lunes, sa
araw pagkatapos ng isang piyesta-opisyal, at mula 8 a.m. hanggang 8:30 a.m. Ang mga araw kung kailan hindi kami gaanong abala ay
Miyerkules at Huwebes.
Bakit ako nakaiskedyul para sa isang panayam sa telepono?
Kung mayroong anumang mga tanong tungkol sa iyong kwalipikasyon na makatanggap ng mga benepisyo, mangangailangan ng
karagdagang impormasyon mula sa iyo at makakatanggap ka ng abiso sa mail hinggil sa isang nakaiskedyul na panayam sa telepono.
Halimbawa, itatakda ka para sa isang panayam sa telepono kung umalis ka sa huli mong trabaho, kung pinatalsik ka sa huli mong
trabaho, kung wala kang kakayahan o hindi ka maaaring magtrabaho, at/o kung hindi ka naghahanap ng trabaho. Mahalagang suriin
ang impormasyon sa abiso upang matulungan kang maghanda para sa panayam.
IBA PANG MGA MAPAGKUKUNAN
Nagbibigay ang EDD ng iba’t ibang serbisyo sa pagtatrabaho at pagsasanay sa pakikipagtulungan sa mga pang-estado at lokal na
ahensya at organisasyon. Ang mga serbisyong ito, na ipinagkakaloob sa buong estado sa pamamagitan ng America’s Job Center of
California
SM
(kilala dati bilang One-Stop Career Centers), ay mainam para sa mga naghahanap ng trabaho, natanggal na manggagawa,
kabataan, beterano at taong may mga kapansanan. Ipinagkakaloob ang lahat ng walang bayad na mapagkukunan na ito upang
matiyak ang tagumpay ng paghahanap ng trabaho.
Nag-aalok ang America’s Job Center of California
SM
ng:
Tulong sa paghahanap ng trabaho
Mga listahan ng trabaho sa pamamagitan ng CalJOBS
SM
Access sa mga telepono, Internet, mga printer, mga fax machine at mga copy machine
Mga workshop
Impormasyon hinggil sa mga sahod at kalakaran
Mga mapagkukunan sa komunidad
Mga referral sa iba pang mga serbisyo at marami pang iba
Upang mahanap ang pinakamalapit na lokal na America’s Job Center of California
SM
, tumawag sa Toll-Free na Help Line ng America’s
Workforce Network sa 1-877-US 2 JOBS (1-877-872-5627) o i-access ang www.servicelocator.orgupang makatanggap ng
impormasyon tungkol sa mga makukuhang serbisyo sa iyong lokal na komunidad. Makukuha ang impormasyon sa mahigit 140 wika, at
mayroong access sa TTY sa 1-877-889-5627 para sa mga may kapansanan sa pandinig.
Login to HandyPDF
Tips: Editig or filling the file you need via PC is much more easier!
By logging in, you indicate that you have read and agree our Terms and Privacy Policy.