Login

Fillable Printable Basic Expressions in Chinese

Fillable Printable Basic Expressions in Chinese

Basic Expressions in Chinese

Basic Expressions in Chinese

Basic Expressions in Chinese
Chinese Phonetic Alphabet (Initial Consonant)
b (As in bay) k (As in kit) z (As in reads)
p (As in pay) h (As in hat) c (As in hats)
m (As in may) j (As in jeep) s (As in say)
f (As in far) q (As in cheer) w (As in way)
d (As in day) x (As in she) y (As in yes)
t (As in time) zh (As in jade)
n (As in nay) ch (As in church)
l (As in lay) sh (As in shirt)
g (As in go) r (As in leisure)
Orientation
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
Dong1 East
西 Xi1 West
Nan2 South
Bei3 North
Zhong1 Middle
Shang4 Up
Xia4 Down
Zuo3 Left
You4 Right
Qian2 Before
Hou4 After
() Li3 or Nei4 Inside
Wai4 Outside
Geography
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
Shan1 Mountain
Gu3 Valley
() Jiang1 or He2 River
Hu2 Lake
Hai3 Sea
Wan1 Bay, Gulf
Qu2 Dyke, Channel
Xia2 Gorge, Canyon
Jie1 Street
Lu4 Road
Xiang4 Alley, Lane
Numbers 1
Number Chinese Pinyin
0 Ling2
1 Yi1
2 Er4
3 San1
4 Si4
5 Wu3
6 Liu4
7 Qi1
8 Ba1
9 Jiu3
10 Shi2
11 Shi2 Yi1
12 Shi2 Er4
20 Er4 Shi2
21 Er4 Shi2 Yi1
30 San1 Shi2
31 San1 Shi2 Yi1
100 Yi1 Bai3
101 Yi1 Bai3 Ling2 Yi1
110 Yi1 Bai3 Yi1 (Shi2)
115 Yi1 Bai3 Yi1 Shi2 Wu3
200 Er4 Bai3
201 Er4 Bai3 Ling
1,000 Yi1 Qian1
1,001 Yi1 Qian1 Ling2 Yi1
10,000 Yi1 Wan4
10,001 Yi1 Wan4 Ling2 Yi1
100,000 Shi2 Wan4
200,000 Er4 Shi2 Wan4
1,000,000 Yi1 Bai3 Wan4
2,000,000 Er4 Bai3 Wan4
10,000,000 Yi1 Qian1 Wan4
20,000,000 Er4 Qian1 Wan4 or Liang3 Qian1 Wan4
100,000,000 Yi1 Yi4
200,000,000 Er4 Y i4 or Liang3 Y i4
1,000,000,000 Shi2 Yi4
2,000,000,000 Er4 Shi2 Yi4
Numbers 2
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
Bai3 Hundred
Qian1 Thousand
Wan4 Ten Thousand
十万 Shi2 Wan4 A Hundred Thousand
百万 Bai3 Wan4 Million
千万 Qian1 Wan4 Ten Million
亿 Yi4 A Hundred Million
十亿 Shi2 Yi4 Billion
百亿 Bai3 Yi4 Ten Billion
千亿 Qian1 Yi4 A Hundred Billion
Pronoun
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
Ni3 You
Wo3 I, Me
Ta1 He, Him
Ta1 She, Her
Ta1 It
你们 Ni2 Men You (plural form)
我们 Wo2 Men We, Us
她们 Ta1 Men They, Them (female)
他们 Ta1 Men They, Them (male)
它们 Ta1 Men They, Them (Not personal)
这个 Zhe4 Ge This
那个 Na4 Ge That
这些 Zhe4 Xie1 These
那些 Na4 Xie1 Those
Polite Expressions
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
Qing3 Please
劳驾 Lao2 Jia4 Excuse me
你好 Ni3 Hao3 Hello, Hi
谢谢 Xie4 Xie4 Thank you
不用谢 Bu2 Yong4 Xie4 You’re welcome
对不起 Dui4 Bu4 Qi3 Sorry
没关系 Mei2 Guan1 Xi4 It doesn’t matter
再见 Zai4 Jian4 Goodbye
Transportation
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
机场 Ji1 Chang3 Airport
火车站 Huo3 Che1 Zhan4 Railway Station
汽车站 Qi4 Che1 Zhan4 Bus Station
公交车站 Gong1 Jiao1 Che1 Zhan4 Public Bus Station
飞机 Fei1 Ji1 Airplane
火车 Huo3 Che1 Train
汽车 Qi4 Che1 Bus
公交车 Gong1 Jiao1 Che1 Public Bus
出租车 Chu1 Zu1 Che1 Taxi
自行车 Zi1 Xing2 Che1 Bicycle
游船 You2 Chuan2 Cruise Ship
码头 Ma3 Tou2 Dock
City Facilities
Chinese Character Chinese Pinyin English Meaning
酒店 Jiu3 Dian4 Hotel
餐馆 Can1 Guan3 Restaurant
医院 Yi1 Yuan4 Hospital
邮局 You2 Ju2 Post Office
银行 Yin2 Hang2 Bank
警察局 Jing3 Cha2 Ju2 Police Office
商店 Shang1 Dian4 Shop
厕所
洗手间
卫生间
Ce4 Suo3
Xi3 Shou3 Jian1
Wei4 Sheng1 Jian1
Washroom
书店 Shu1 Dian4 Book Store
Shu1 Book
地图 Di4 Tu2 Map
Self-introduction
Chinese Pinyin English
你叫什么名字? Ni3 Jiao4 Shen2 Me Ming2
Zi4 ?
What’ your name ?
我叫 Wo3 Jiao4… My name is…/ I’m
你是哪里人? Ni3 Shi4 Na3 Li3 Ren2? Where are you from?
我是 Wo3 Shi4 … Ren2. I come from …
Bargaining
Chinese Pinyin English
多少钱? Duo1 Shao3 Qian2 ? How much is it?
太贵了 Tai4 Gui4 Le That’s too expensiv e.
便宜点? Pian2 Yi Dian3 ? Could you give me a discount?
Could you come down a little?
Could you give me a better
price?
Ask for Directions
Chinese Pinyin English
怎么走? … Zen3 Me Zou3 ? How can I get to …?
我要去 Wo3 Yao4 Qu4… I want to go to …
在哪里? …Zai4 Na3 Li3? Where is the …?
我迷路了 Wo3 Mi2 Lu4 Le I’m lost.
这是我的地址 Zhe4 Shi4 Wo3 De Di4 Zhi3 Here’s my address.
Willing Expressions
Chinese Pinyin English
我要
我想要
我需要
Wo3 Yao4…
Wo3 Xiang3 Yao4…
Wo3 Xu1 Yao4…
I want…
I would like…
I need…
Other Expressions for Everyday Use
Chinese Pinyin English
你能帮我吗? Ni3 Neng2 Bang1 Wo3 Ma1? Could you please help me ?
你有没有…? Ni3 You3 Mei2 You3… ? Do you have …?
几点了? Ji3 Dian3 Le ? What’s the time?
我病了
我不舒服
Wo3 Bing4 Le
Wo3 Bu4 Shu1 Fu
I fell ill.
Login to HandyPDF
Tips: Editig or filling the file you need via PC is much more easier!
By logging in, you indicate that you have read and agree our Terms and Privacy Policy.