Login

Fillable Printable Cyrillic alphabet

Fillable Printable Cyrillic alphabet

Cyrillic alphabet

Cyrillic alphabet

Cyrillic alphabet (Кириллица)
А а Б б В в Г г Д д Е е
а бэ вэ гэ дэ е
a b v g d e
[ a ] [ b ] [ v ] [ g ] [ d ] [ je/ʲe/e/ɛ ]
Ё ё Ж ж З з И и Й й К к
ё жэ зэ и и краткое ка
ë ž/zh z i j k
[ jo/ʲo/o ] [ ʒ ] [ z ] [ i ] [ j ] [ k ]
Л л М м Н н О о П п Р р
эль эм эн о пэ эр
l m n o p r
[ l ] [ m ] [ n ] [ o/a ] [ p ] [ r ]
С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц
эс тэ у эф ха цэ
s t u f x/kh c/ts
[ s ] [ t ] [ u ] [ f ] [ x ] [ ts ]
Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы ь
чэ ша ща
твёрдый
знак
ы
мягкий
знак
č/ch š/sh šč/shch y
[ ʧʲ ] [ ʃ ] [ ʃʲʧʲ/ʃʲʃʲ ] - [ ɨ ] [ ʲ ]
Э э Ю ю Я я
э
оборотное
ю я
ė ju/yu ja/ya
[ ɛ ] [ ju/ʲu ] [ ja/ʲa ]
Login to HandyPDF
Tips: Editig or filling the file you need via PC is much more easier!
By logging in, you indicate that you have read and agree our Terms and Privacy Policy.